תקנון האיגוד הישראלי לאורתופדיה

פרק א'
הוראות יסוד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

1. האיגוד יקרא בשם "האיגוד הישראלי לאורתופדיה", ובלועזית
Israel Orthopaedic Association.

תוקף וסמכות האיגוד הישראלי לאורתופדיה

2. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (להלן הר"י) והוא מוקם בתוקף התקנות 93 עד 118 מתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.

3. כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לאורתופדיה שאינה מתישבת עם תקנות הר"י ו/או סותרת ו/או מתנגדת להן – בטלה מעיקרה.

4. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים – בטלה מעיקרה.

מטרות האיגוד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

5. פיתוח וקידום האורתופדיה והטראומטולוגיה בישראל על כל ענפיה.

6. דאגה לחינוך המנתחים האורתופדים, הכשרתם והשתלמותם, קשר עם המועצה המדעית של הר"י ומעורבות בקביעת סילבוס המקצוע ודרישות ההתמחות.

7. מעורבות באמצעות הר"י בקביעת נורמות, תקינה, סידרי עבודה ותנאי שכר של הרופאים העוסקים באורתופדיה, במסגרת הרפואה הציבורית.

8. טיפוח יחסי חברות בין המנתחים האורתופדים בישראל ושמירה על רמה אתית-מקצועית.

9. קשירת קשרים עם מנתחים אורתופדים ואיגודים מדעיים בחו"ל וייצוג האורתופדיה והטראומטולוגיה הישראלית כלפי פנים וחוץ.

10. ארגון כנסים והשתלמויות.

11. לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מיסים.

פרק ב'
חברות באיגוד הישראלי לאורתופדיה

12. כחבר מן המנין או חבר נספח יוכל להתקבל רק מנתח-אורתופד חבר בהסתדרות הרפואית בישראל (למעט חבר נספח 2).

13. באיגוד יהיו ארבעה סוגים של חברים:
(א) חבר מן המנין; (ב) חבר מן המנין בדימוס; (ג) חבר נספח; (ד) חבר כבוד.

(א) חבר מן המנין – כחבר מן המנין יוכל להתקבל מנתח-אורתופד אשר הציג תעודה המעידה שהוא בעל תואר מומחה בכירורגיה אורתוופדית במדינת ישראל, או הציג המלצת המועצה המדעית של הר"י לקבלת תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית. חברות תכנס לתוקף לאחר אישורה ע"י ועד האיגוד. חבר מן המנין זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד והוא חייב בתשלום מיסי חבר.

(ב) חבר מן המנין בדימוס
מי שהיה חבר מן המנין במשך 10 שנים ויותר והגיע לגיל פרישה חוקי או שפרש מפעילות אורתופדית לחלוטין אף שטרם הגיע לגיל פרישה יוכל להיות חבר מן המנין בדימוס בכפוף לאישור הוועד. חבר מן המנין בדימוס שממשיך בפעילות אורתופדית כלשהי יוכל לבחור ולהבחר למוסדות האיגוד וישלם מיסי חבר מופחתים, כפי שיקבעו ע"י הוועד.

חבר בדימוס שאינו עוסק בכל פעילות אורתופדית – יהיה פטור מתשלום מיסי חבר באישור הוועד ולא יוכל להצביע באסיפה הכללית ולבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.

(ג) חבר נספח
כחבר נספח יוכל להתקבל, לפי בקשתו: 1) מתמחה בכירורגיה אורתופדית. 2) רופא חבר הר"י שאינו מומחה בכירורגיה אורתופדית. 3) קלינאי שאינו רופא ו/או מדען שעיקר עיסוקו במדעי מערכת התנועה (מוסקולו-סקלטאלית). חבר נספח זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד אך אינו רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית או לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. מתמחה יהיה פטור מתשלום מיסי חבר. חבר נספח אחר ישלם מיסי חבר מופחתים כפי שייקבעו ע"י הוועד.

(ד) חבר כבוד
ועד האיגוד רשאי לבחור חברי כבוד. חברי כבוד אלה יהיו בעלי תרומה מיוחדת לכירורגיה אורתופדית בישראל או למדעי האורתופדיה.
חבר כבוד זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואיזוריים של האיגוד ולקבל באופן שוטף את פרסומי האיגוד. מעמד חבר כבוד מאפשר להשתתף באסיפה הכללית אולם אינו מקנה כשלעצמו זכות הצבעה או הזכו לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
חבר כבוד שאינו חבר מן המנין יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.

נוהלי קבלה באיגוד הישראלי לאורתופדיה

14. כל מנתח-אורתופד חבר בהר"י הרוצה להתקבל כחבר באיגוד יגיש למזכירות הוועד מכתב בקשה בצרוף תעודה המעידה שהוא בעל תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית במדינת ישראל או המלצת המועצה המדעית של הר"י לקבלת תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית.

15. ועד האיגוד או ועדת קבלה מטעמו ידונו בכל מקשה. מגיש הבקשה הופך להיות חבר באיגוד לאחר שחברותו אושרה ברוב דעות ע"י הוועד.

16. למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטת הוועד. עליו להגיש את הערעור אל ועדת הבקורת של האיגוד תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועד. החלטת ועדת הבקורת תהיה סופית.

הפסקת חברות באיגוד הישראלי לאורתופדיה

17.
(א) עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מהר"י.

(ב) עם ביטול החברות מצד החבר. על ביטול זה יש להודיע לנשיא האיגוד בכתב. יציאת חבר מהאיגוד אינה משחררת אותו ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו עד מועד ביטול החברות.

(ג) החלטת ועד האיגוד על הפסקת חברותו של החבר. רשאי הוועד להוציא חבר מהאיגוד בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת אותו חבר.

(2) באם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.

(3) אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד בזדון ו/או גרם נזק חומרי ו/או נזק מוסרי לאיגוד ו/או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית-משפט מוסמך או ע"י הוועדה לאתיקה של הר"י.

בכל מקרה שתעמוד לדיון בוועד האיגוד (או ועדת קבלה שמטעמו) שאלת הוצאת חבר, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו.

ערעור

18. החליט ועד האיגוד על הוצאת חבר מהאיגוד יודיע לו הוועד על כך בכתב. רשאי החבר שהוצא כנ"ל לערער בכתב על החלטה זו תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה לפני ועדת הבקורת של האיגוד, וזאת רשאית להחזיר לדיון נוסף לוועד את דבר הוצאת החבר משורות האיגוד. החלטה חוזרת של הוועד תהיה סופית.

זכויות וחובות - חברי האיגוד הישראלי לאורתופדיה

19. זכויות וחובות החברים פורטו בפרק החברות.
הוועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו להשתתף בכינוסים, באסיפה הכללית, לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
על חבר נספח מוטלות החובות של חברות באיגוד והוא נהנה מכל הזכויות כמצויין במפורש בתקנות אלה.

פרק ג'
מוסדות האיגוד הישראלי לאורתופדיה

20. מוסדות האיגוד הם:

(א) אסיפה כללית.

(ב) ועד האיגוד (הכולל נשיא, מזכיר וגזבר) ימנה 9 חברים. במקרה של שוויון קולות בהצבעה, לנשיא האיגוד בפועל תהיה זכות ההכרעה.

(ג) אחת לשלוש שנים יבחר President Elect שישמש כחבר ועד עד כניסתו לתפקידו כנשיא בפועל.

(ד) ועדת ביקורת (בת 3 חברים) שתיבחר באסיפה הכללית. ועדת הביקורת תיבחר בהצבעה ישירה. במידה שאין מועמדים, ימונו לתפקיד זה המועמדים שקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

(ה) מועצה אורתופדית עליונה אשר תכלול את מנהלי המחלקות האורתופדיות, יושבי ראש חברות הבת, שני נציגים של רופאים אורתופדים שעובדים בקהילה ונציג מתמחים.

אסיפה כללית של האיגוד הישראלי לאורתופדיה

21. האסיפה הכללית מן המנין או שלא מן המנין היא הגוף העליון של האיגוד והחלטותיה מחייבות את האיגוד.

תפקידיה של האסיפה הכללית:
שמיעת דו"ח מפעולות הוועד ומוועדת הביקורת. החלטה על אישור או אי-אישור הדו"ח.
בחירת נשיא האיגוד וחברי הוועד ובחירת ועדת ביקורת. כמו כן, החלטות על כל סעיף אחר שיקבע הוועד לדיון או שיובא ע"י חברי האסיפה הכללית.

22. אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים אחת לשנה. ההזמנה לרבות סדר היום תשלח ע"י נשיא האיגוד לפחות 6 שבועות מראש.

23. אסיפה כללית שלא מן המנין
הוועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין לכשהדבר ייראה לו. הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת ע"י הוועד המרכזי של הר"י ו/או ע"י 25% מהחברים מן המנין באיגוד ו/או דרישת רוב חברי המועצה העליונה של האיגוד – וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה. ההזמנה לסדר היום תשלח ע"י נשיא האיגוד לפחות שבועיים מראש.

24. אסיפה כללית ומנין חוקי
כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המנין תהא חוקית אם נתקיימו התנאים כדלקמן, כולם יחד:
א) נשלחו הזמנות לכל חברי האיגוד, כאמור בסעיפים 22 ו- 23.
ב) השתתף בה שליש לפחות של חברי האיגוד. אם בזמן הקבוע לא התאסף מנין חוקי, תדחה האסיפה הכללית בשעה ותתכנס באותו המקום הקבוע בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

25. סדר יומה של אסיפה כללית
הודעה על אסיפה כללית, או דרישה לכנסה תפרט את סדר יומה. נושא שלא נכלל בסדר היום לא ידון באסיפה אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב מספר המשתתפים.

יו"ר ומזכיר באסיפה הכללית האיגוד הישראלי לאורתופדיה

26. נשיא האיגוד והמזכיר יהיו יו"ר ומזכיר האסיפה. בהעדרם תבחר האסיפה יו"ר לישיבה ומזכיר מבין הנוכחים.

27. היו"ר של האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש זאת ע"י רוב הנוכחים באסיפה.

החלטות

28.
א) החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות רגיל.

ב) החלטות בנושא לשינויים בתקנון מתקבלות בנוהל כדלהלן:

(1) כל הצעה לשינוי תקנון פרט לסעיפים 1 עד 4 תומצא בכתב ע"י הוועד לחברי האיגוד תוך 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.

(2) הצעת השינוי לתקנון פרט לסעיפים 1 עד 4, תתקבל באסיפה הכללית (מן המנין או שלא מן המנין) באם הצביעו בעדה מחצית מחברי האיגוד, או שני שליש מהנוכחים באותה האסיפה.

(3) אין לשנות את הסעיפים 1 עד 4.

הצבעות ובחירות יו"ר ומזכיר האיגוד הישראלי לאורתופדיה

29. ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית ע"י לפחות רבע מהמשתתפים. כל חבר רשאי רק לדעה אחת. הבחירות לנשיא האיגוד, לוועד האיגוד ולוועדת הביקורת תהיינה חשאיות ותבוצענה לפי רשימה מעודכנת של חברים מן המנין שתוכן מבעוד מועד.

30. ועדת הביקורת של האיגוד תהיה ועדת קלפי לצורך הבחירות והיא תארגן את הבחירות ותפקח על מהלכן.

א) בחירת נשיא האיגוד
שמות המועמדים לתפקיד נשיא האיגוד יפורסמו מראש בהזמנה לסדר היום של האסיפה הכללית. ההצבעה תהיה חשאית ויבחר המועמד לו נתנו מספר הקולות הרב ביותר.

ב) בחירת ועד האיגוד
שמות המועמדים יפורסמו לקראת ובמהלך האסיפה הכללית. ההצבעה תהיה חשאית ויבחרו המועמדים להם נתנו מספר הקולו הרב ביותר בהצבעה.

ג) בחירת ועדת ביקורת
שמות המועמדים יפורסמו לקראת ובמהלך האסיפה הכללית. ההצבעה תהיה חשאית ויבחרו 3 המועמדים להם ניתנו מספר הקולות הרב ביותר בהצבעה. במידה שאין מועמדים ימונו לוועדת הביקורת המועמדים לוועד שקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלה שלא נבחרו לוועד.

דעות שקולות

31. במקרה והיו דעות שקולות בהצבעה, תערך הצבעה חוזרת. במקרה של דעות שקולות בהצבעה החוזרת יכריע יו"ר האסיפה הכללית.

ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

32. תפקידי הוועד: הוצאה לפועל של מטרות האיגוד כפי שהוצגו למעלה וביצוע החלטות האסיפה הכללית. אישור הוצאות יהיה ע"י נשיא, גזבר ומזכיר האיגוד (שניים מתוך שלושה). יו"ר הוועד יתן דו"ח פעילות ומצב שנתי והגזבר יתן דו"ח כספי שנתי באסיפה הכללית.
כל סמכות שלא יוחדה לגוף אחר בתקנות אלו – מסורה לוועד.

33. מספר חברי הוועד יהיה תשעה (9). (בשנה האחרונה של הקדנציה מתווסף נשיא נבחר). הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
המזכיר יחליף את הנשיא בהעדרו. בהעדרם של השניים, יחליף אותם זמנית חבר אחר של הוועד כפי שיקבע ע"י הוועד.
יו"ר ועדת ביקורת יוזמן לכל ישיבת ועד. ראשי חברות בת, נציג המתמחים ונציגי האורתופדים בקהילה יוזמנו כאשר הדיון נוגע ישירות לקהל אותו הם מייצגים.
פרוטוקול ישיבות הוועד יופץ לכל חברי המועצה האורתופדית העליונה.

תקופת כהונתו של ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

34. הוועד יכהן בתפקידו למשך שלוש שנים עד שיבחר ועד חדש באסיפה כללית הרגילה הבאה. אסיפה כללית מן המנין או שלא מן המנין רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו.
נשיא האיגוד, מזכיר הוועד והגזבר יוכלו להבחר ברציפות לשתי קדנציות (6 שנים) בלבד. נושאי תפקידים אחרים שכהנו שתי קדנציות יוכלו להיבחר כחברי ועד בלבד לקדנציה נוספת אחת.

35. פחת מספר חברי הוועד לפני תום תקופת כהונתו עד למטה מ- 5 חברים, תכונס אסיפה כללית שלא מן המניין לשם בחירת ועד חדש.
חברי הוועד שנבחרו כאמור, יכהנו עד תום תקופת כהונתו של הוועד שאליו נבחרו.
במקרה שנשיא האיגוד מתפטר ו/או נבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא – יתכנס הוועד תוך 30 יום ממועד תום פעולת הנשיא, ויבחר מתוכו ממלא מקום שיכהן עד הכינוס הבא של האסיפה הכללית בה יבחר נשיא חדש אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של הוועד.
באסיפה הכללית מן המנין, לכשתתכנס במועדה, יתבקש אישור לבחירות אלה.

החלטות ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

36. החלטות הוועד מתקבלות ברוב דעות. היו דעות שקולות בהצבעה מסוימת – יכריע נשיא האיגוד.

ישיבות ועד האיגוד הישראלי לאורתופדיה

37. נשיא האיגוד מכנס ישיבת הוועד לפחות 6 פעמים בשנה וקובע את סדר היום.
הישיבות חוקיות רק כשמשתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד.

ועדות משנה באיגוד הישראלי לאורתופדיה

38. הוועד יכונן ועדות משנה בהן ישתתפו חברי האיגוד ויטיל עליהן לבצע בשמו פעולות מסוימות שהן בתחום סמכות הוועדה. (ועדות כאלה יוכלו לעסוק בנושאים כמו קבלה, חינוך, כנס שנתי, אתיקה, קהילה, דוברות, אינטרנט ועוד).

מועצת האיגוד הישראלי לאורתופדיה

39. תפקידי המועצה האורתופדית העליונה:
המועצה הינה גוף מייעץ ותומך של האיגוד הישראלי לאורתופדיה.

40. החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות. במידה של דעות שקולות יכריע נשיא האיגוד.
המועצה תתכנס רק עפ"י הצורך, ביוזמת נשיא האיגוד, יו"ר ועדת ביקורת או דרישת שליש מחברי המועצה.

תקציב והטלת מיסים - האיגוד הישראלי לאורתופדיה

41. תקציב האיגוד וגובה המס שיוטל על חבריו יקבע ע"י הוועד.

ועדת הביקורת - האיגוד הישראלי לאורתופדיה

42. ועדת ביקורת תבקר באופן שוטף את פעולות הוועד, תדווח על פעילותה באסיפה הכללית ובמידת הצורך תכנס את מועצת האיגוד.
לחברי ועדת הביקורת יועברו באופן שוטף הפרוטוקולים מכל ישיבות ועד האיגוד ומועצת האיגוד. ועדת הביקורת תקבל עפ"י דרישתה ובאופן שוטף פירוט כל הוצאות האיגוד, וכן דו"ח כספי של הגזבר עפ"י דרישת הוועדה.
באחריות ועדת הביקורת בדיקת כל העניינים הכספייחם וחוקיות ההחלטות של מוסדות האיגוד, ובנוסף עליה לשמש כוועדת קלפי בעת הבחירות.

כנס האיגוד הישראלי לאורתופדיה

43. כינוס מדעי ארצי יתקיים אחת לשנה. האסיפה הכללית השנתית תתקיים במסגרת הכינוס המדעי.

פרק ד'
חברות-בת האיגוד הישראלי לאורתופדיה (בלועזית – Society)

44. חברים באיגוד בעלי ענין בענף מיוחד רשאים להתארגן בחברות-בת נפרדות במסגרת האיגוד ובאישור הוועד.

45. חברות-בת רשאיות להמליץ על קבלת חברים מן המנין וחברים נספחים בפני מוסדות האיגוד ובכפוף לתקנותיה.

46. חברות-הבת תקיימנה אסיפה כללית לפחות אחת לשנתיים בה יבחרו ועד של 3 חברים לפחות, לרבות היו"ר.

47. תפקידי חברות אלה הם בעיקרם ניהול וארגון של פגישות, כנסים והרצאות.
עניינים פרופסיונאליים של חברי חברות אלה שאינם שונים מאלה של חברי האיגוד יידונו במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה ובמוסדותיו.

48. נוהל הקמת חברת-בת:
היוזם/היוזמים יפנו במכתב רשמי לנשיא האיגוד, בו יעלו את בקשתם בצורה מנומקת.
חברת-בת תוכר ע"י האיגוד לאחר אישור הוועד.

49. תקנות חברות-הבת:
א) חברת-בת במסגרת האיגוד הישראלי לאורתופדיה, מהווה התארגנות מקצועית בנושא של תת-התמחות במסגרת מקצוע האורתופדיה.

ב) חברת-בת כזו רשאית לפעול מבחינה מקצועית באופן עצמאי, כולל מפגשים מדעיים, ימי עיון או ימים של הצגות קליניות.

ג) חברת-בת אינה רשאית להתארגנות מנהלית עצמאית, כלומר, לא תמנה גופים מקבילים המצויים באיגוד ולא תגבה מיסים.

ד) יו"ר ועד חברת-בת ייצג את חברת-הבת כלפי האיגוד הישראלי לאורתופדיה.
יושבי ראש חברות הבת יקבלו את כל הפרוטוקולים של ישיבות הוועד. כאשר יש דיון שנוגע ישירות לחברת בת, יוזמן יושב הראש של אותה חברה להיות נוכח בישיבת הוועד.

ה) על יו"ר חברת-הבת לתאם ולהביא לידיעת נשיא הוועד על מפגשים מתוכננים הן כדי למנוע חפיפה בזמן, והן בכדי להביא לידיעת החברים באיגוד את עצם קיום הפגישה ומועדה.

חברות בחברת-בת של האיגוד הישראלי לאורתופדיה

50.
א) חברות בחברת-הבת, תתאפשר לחבר באיגוד שמגלה ענין באותו שטח שלשמו התארגנה חברת-הבת.

ב) ועד חברת-הבת יהווה ועדת קבלה לצורך זה.

ג) חברת-הבת רשאית לקבל לשורותיה מועמד הקשור באופן ישיר לאותו שטח של תת-התמחות והיכול לתרום בעצם עסוקו וידיעותיו לחברת-הבת.

51. יחסי גומלין בין חברת-הבת לחברות מקבילות בחו"ל

א) חברת-הבת רשאית ליזום מפגשים מדעיים בארץ ובחו"ל עם חברות-בת מקבילות והתארגנויות מקצועיות מקבילות בחו"ל, או באופן עצמאי.

ב) יוזמה כזו תעשה במסגרת האיגוד אשר יושיט כל עזרה אפשרית, לרבות הקצאה כספית, במידת האפשר.

52. רישום
שמות כל חברות הבת המאוגדות (או תתאגדנה) באופן רשמי באיגוד הישראלי לאורתופדיה, ירשם כחלק בלתי נפרד של תקנון זה.

53. להלן רשימת חברות-הבת שאושרו עד היום:

• החברה לאורתופדית ילדים
• החברה לארתרוסקופיה וניתוחי ברכיים
• החברה לאורתופדיה של עמוד השדרה
• החברה לכף רגל וקרסול
• החברה לניתוחי כתף
• החברה לטראומה אורתופדית
• החברה לגידולים במערכת התנועה
• החברה לניתוחי מפרק הירך.